خدمات


 

خدمات پیش از فروش:

هدف ما در این شرکت تسهیل پروسه خرید ملک برای مشتریان گرامی می باشد. در همین راستا به منظور تامین آسایش فکری و تسهیل تصمیم گیری شما، تیم مشاوره و فروش شرکت، متشکل از کارشناسان خبره با پیگیری و کنترل پروسه خرید، با ارائه مشاوره و تکمیل و بررسی اوراق و اسناد موردنیاز، بستری آرام را برای تصمیم گیری و انتخاب شما فراهم می نماید. به همین منظور، خدمات این مجموعه در قالب بخش های زیر تقدیم شما عزیزان می گردد:

 

خدمات پس از فروش:

پس از تصمیم گیری نهایی و انتخاب آیتم موردنظر، ما بعنوان بخشی از تعهد خود با آماده سازی اوراق واسناد موردنیاز انجام امور بروکراسی تا اتمام کار و استقرار شما در شهر استانبول، بشرح زیر در کنار شما هستیم:

 

خدمات شهروندی کشور ترکیه:

 

خدمات پیش از فروش:

هدف ما در این شرکت تسهیل پروسه خرید ملک برای مشتریان گرامی می باشد. در همین راستا به منظور تامین آسایش فکری و تسهیل تصمیم گیری شما، تیم مشاوره و فروش شرکت، متشکل از کارشناسان خبره با پیگیری و کنترل پروسه خرید، با ارائه مشاوره و تکمیل و بررسی اوراق و اسناد موردنیاز، بستری آرام را برای تصمیم گیری و انتخاب شما فراهم می نماید. به همین منظور، خدمات این مجموعه در قالب بخش های زیر تقدیم شما عزیزان می گردد:

 

خدمات پس از فروش:

پس از تصمیم گیری نهایی و انتخاب آیتم موردنظر، ما بعنوان بخشی از تعهد خود با آماده سازی اوراق واسناد موردنیاز انجام امور بروکراسی تا اتمام کار و استقرار شما در شهر استانبول، بشرح زیر در کنار شما هستیم:

 

خدمات شهروندی کشور ترکیه:


تماس با ما